Đúc Chuông nhà thờ tại Giáo Điểm Gia Yên do Minh Đoàn thực hiện

Đúc Chuông NHà Thờ

kích thước chuông: 90cm

Hoàn thành: 19/06/2022

Quá trình đúc chuông tây qua video